Dergi- Journal

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Sayı 2 (2015)

00 İç Kapak Jenerik İçindekiler

01 Abdullah Acar, Peygamberlik Öncesi Hz. Yusuf’un Hayatı ile Zülkarneyn ve Hızır Hakkındaki Ayetlerin “Şer’u Men Kablenâ” Kapsamında Bağlayıcılığı

02 Yunus Araz, İmam Şâfiî’nin Fıkıh Anlayışındaki Değişim

03 Nehri Aydinçe, Balkanlarda Tarikatlar; Makedonya’daki Halvetîliğe Genel Bakış

04 Erşahin Ahmet Ayhün, Anılarla 18 Mayıs 1944 Sürgünü

05 خليل محمّد أيّوب، المطرُ والغيثُ في القرآنِ والحديثِ دراسةٌ بلاغيّةٌ أسلوبيّةٌ

06 Ömer Faruk Bayrakçı, Türk Din Mûsikîsi’nde “Mevlevî Ayini” Formuna Genel Bir Bakış

07 Ahmet Çetinkaya, İslam Muhakeme Hukukunda Hâkim Şahsî Bilgisi ile Hüküm Verebilir mi

08 Muhammed Recai Gündüz, Dr. Aişe Abdurrahman’ın Kur’an’daki Bazı Ziyade Harflerle Müteradif Kelimeler Hakkındaki Metoduna Eleştirel Bir Bakış

09 Naci Kula, Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Dinî Değerlerin Önemi

10 Mizrap Polat - İshak Tekin, Allah İnancının Öğretimine İlişkin Etkinlik Örneklerinin İncelenmesi

11 Hafiz Saluhiddin, The Dilemma of Moon Sighting In The Perspective of Modern Technology A Critical Review

12 Hafiz Saluhiddin, Modern Teknolojilerle Hilalin Gözetlenmesi Problemine Eleştirel Bir Bakış, Terc. Abdullah Acar

13 Fatih Tok, Ebû Hanîfe’ye Göre Kur’ân ve Tercümesi

14 شامل الشَّاهين، منهج المقاصد - طريقةالإمام الشاطبي

EK 1 Adnan Adıgüzel, Balkanlarda Tarih ve Kültür Gezisi ya da Beyaz Mermerden Bir Mezar Taşına Sevinmek

EK 2 Sercan Yavuz, Hüseyin Aydın, Ebu’l-Hasen el-Eş’arî’de Nazar ve İstidlal

EK 3 Yazım Kuralları


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Sayı 1 (2014)

00 İç Kapak, Jenerik, İçindekiler, Önsöz

01 عبد القادر منصور، سحر البيان في القرآن

02 Abdullah ACAR, Önceki Ümmetlerin İbadetleri Hakkında Kur’an Kıssalarındaki Bilgiler Kapsamında “İslam Beş Şey Üzerine Bina Edildi” Hadisi Hakkında Bir Değerlendirme

03 Adnan ADIGÜZEL, İnsanlık Onurunu Koruma ve Kırma Arasında Hayırseverlik Anlayışı

04 Ejder OKUMUŞ, Diyarbakır El Sanatlarında İslamî Motifler –Bir Giriş Denemesi

05 Fatih TOK, Ebû Hanîfe’nin Müteşâbih Âyetlere Yaklaşımı

06 Figen KERVANKAYA, İmam Hatip Liselerinde Arapça Öğretimi Üzerine Bir Değerlendirme

07 خليل محمّد أيّوب،الاقتباسُ اللغويُّ من القرآنِ الكريمِ في الحديثِ النّبويّ الشّريفِ دراسةٌ بلاغيّةٌ

08 Hüseyin AYDIN, İbn Teymiye’nin Nasçı Akılcılığının Kelâmî Açıdan Değerlendirilmesi

09 Kadir DEMİRCİ, A.K. Kazı, Zeydî Fıkhının Gelişimine Dair Notlar

10 Naci KULA, Kur’an-ı Kerim’deki Mümin Tiplemeleri Çerçevesinde İslami Dindarlık Ölçeği Oluşturma Üzerine Teorik Yaklaşım

11 Süleyman Recep ÇIBIKLI, Ezdâddan Kabul Edilen Bazı Kelimeler ve Bunların Bazı Tefsir ve Meallere Yansımaları

12 Yasir OKUMUŞ, Ayoob, Mohammed, The Many Faces of Political Islam Religion and Politics in the Muslim World

13 Aynur KURT, Boz, Erdoğan, Yunus Emre (Bildiriler ve Makaleler) Kitabı