TR | EN
Yayın ve Yazım İlkeleri

Yayın İlkeleri

 1. Sempozyuma gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
 2. Yazıların ana başlıktan sonraki kısmına 100-150 kelime arasında Türkçe özet, en fazla beşer kelime olmak üzere Türkçe anahtar kelimeler ve metin sonuna yararlanılan eserleri gösteren kaynakça eklenmelidir.
 3. Gönderilen yazılar iade edilmez.
 4. Sempozyumda sunulmak üzere gönderilen tebliğler gerekli incelenme sonrasında, sempozyum genel başlığı çerçevesinde olanlara imkanların elverdiği sayıdakine yer verilecektir.
 5. Her yazara ait, inkanların elverişli olması halinde en fazla iki tebliğine yer verilir.
 6. Yazım ilkelerine uyulmadan ulaştırılan yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 7. Kabul gören tebliğlerin bütün yayın hakları Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne aittir.
 8. Burada belirtilmeyen hususlarda karar yetkisi Yayın Kuruluna aittir.
 9. Sempozyumda sunulan tebliğ tam metinleri, sempozyum kitabı içinde yayımlanacaktır.

 

Yazım İlkeleri

 1. Sempozyuma gönderilen yazılar, PC Microsoft Office Word (en az Office 200 sürümü) programında yazılmalı veya bu programa uyarlanarak gönderilmelidir. Gönderilen yazılar bütün ekleriyle birlikte 35 sayfayı aşmamalıdır.
 2. Çeviri, sadeleştirme ve transkripsiyon yazılarına orijinal metinlerin fotokopileri eklenmelidir.
 3. Sayfa düzeni: A4 boyutunda, kenar boşlukları soldan 2.5 cm, sağdan 2.5 cm, üstten 2.5 cm ve alttan 2.5 cm şeklinde ayarlanmalıdır.
 4. Yazı biçimi: Metin Times New Roman yazı tipi, 12 puntoyla, başlıklar bold olarak; metnin tamamı 1,5 satır aralıkla, dipnotlar ise tek satır aralıkla ve 10 punto ile yazılmalıdır.
 5. Dipnotlarda aşağıda belirtilen kaynak gösterme usullerine uyulması gerekir:
 6. Kitap: Yazar adı soyadı, eser, adı (italik), çeviri ise çevirenin adı (çev.:), tahkikli ise (ed.: veya haz.:) yayınevi, baskı yeri ve tarihi (örnek, İstanbul 2010), cildi (örnek; c.IV), sayfası (s.), sayfadan sayfaya (ss.); Yazma eser ise, Yazar adı, eser adı (italik), Kütüphanesi, numarası (no), varak numarası (örnek, vr.10b).
 7. Makale; Yazar adı soyadı, makale adı (tırnak içinde), dergi veya eser adı (italik), çeviri ise çevirenin adı (çev.:) yayınevi, baskı yeri ve tarihi, cildi (örnek; c.IV), süreli yayın ise (örnek; sayı:3), sayfası (s.).
 8. Basılmış sempozyum bildirileri ve ansiklopedi maddeleri, makalenin referans veriliş düzeniyle aynı olmalıdır.
 9. Dipnotlarda ikinci defa gösterilen aynı kaynaklar için; sadece yazarın soyadı veya meşhur adı, eserin kısa adı, cilt ve sayfa numarası yazılır.
 10. Arapça eser isimlerinde, birinci kelimenin ve özel isimlerin baş harfleri büyük, diğerleri küçük harflerle yazılmalıdır. Farsça, İngilizce, vb. diğer yabancı dillerdeki ve Osmanlı Türkçesi ile yazılan eser adlarının her kelimesinin baş harfleri büyük olmalıdır.
 11. Ayetler sure adı, sure no/ayet no sırasına göre verilmeli (Örnek; Fatiha, 1/2)
 12. Tebliğde kullanılan bazı genel kısaltmalar: bakınız (bk.) , karşılaştırınız (krş.), adı geçen eser (age), Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), Kütüphane (Ktp.), numara (no), ölümü (ö.), tarihsiz (ts.).
 13. İnternet kaynaklarında adres verildikten sonra yararlanıldığı tarih belirtilmelidir. Örnek: (erişim tarihi: 11.12.2012)