TR | EN
Amaç

Eğitimin niteliğini geliştirmek

 • İlahiyat alanında nitelikli bir eğitim gerçekleştirebilmek amacıyla anabilim dallarındaki gerekli öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak ve aynı branşlarda derslere giren öğretim elemanı çeşitliliğini sağlamak ve fakültedeki akademik personelin özlük haklarını iyileştirmek.
 • Daha nitelikli bir öğretim ortamı oluşturabilmek için öğretim elemanlarının öğretim yöntem ve tekniklerine ilişkin yeterliklerini artırmaya yönelik çözümler üretmek.
 • Öğrencilerin özgür ve eleştirel düşünme becerisi ile özgün fikirler üretmeye katkı sunacak analiz ve sentez yeteneklerinin arttırılması yönünde planlama yapmak, buna yönelik faaliyetler düzenlemek.
 • Programda güncel dini, ahlaki, toplumsal ve evrensel sorunları anlama, yorumlama ve bunlara ilişkin farkındalık oluşturmaya katkı sunabilecek dersler önermek.
 • Öğrencilerin yurt içi ve yurt dışı değişim programlarına katılımını sağlamak.

İlahiyat alanının gelişimine katkı sunabilecek nitelikte araştırmalar yapmak.

 • Araştırma imkanlarını iyileştirerek nitelikli araştırmacılar yetiştirmek.
 • Akademik personel ve öğrencinin ilahiyat alanıyla ilgili akademik faaliyetlere katılımını teşvik etmek ve bu amaca yönelik imkân sunmak.
 • İlahiyat alanında gerçekleştirilecek ulusal ve uluslararası araştırmaları desteklemek, bunlar için gerekli imkanları sağlamak.

Topluma katkı sağlamak

 • Ulusal ve küresel gelişmelerin sonucu olarak ortaya çıkan toplumsal sorunların çözümü için sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek ve bunların sonuçlarını konferans, seminer vb. yollarla kamuoyu ile paylaşmak.
 • Eğitim, araştırma ve toplumsal katkı boyutlarında ihtiyaçların giderilmesi ve sorunların çözülmesi için paydaşlarla iletişimi güçlendirmek, ortak çalışma zeminini genişletmek.
 • Ortaya çıkan güncel ihtiyaçlara yönelik üretilen çözüm önerilerini ilgili kurumlarla paylaşmak.