TR | EN
Yatay Geçiş

Yatay geçiş işlemleri için tüm duyurular öğrenci işleri daire başkalığının internet sayfasında ilan edilir. : https://oidb.ogu.edu.tr/

1- Genel Not Ortalaması İle Yatay Geçiş

2- Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay geçiş

DERS EŞDEĞERLİLİK/MUAFİYET VE İNTİBAK ESASLARI 

NOTLAR:

 • İntibak komisyonunca bölüm eğitim planı birinci sınıf derslerinden 0-44 AKTS kredi arasında ders muafiyeti alan öğrenciler birinci sınıfa, 45-104 AKTS kredi arasında ders muafiyeti alan ikinci sınıfa, 105-164 kredi arasında ders muafiyeti alan öğrenciler üçüncü sınıfa, 165-240 kredi arasında ders muafiyeti alan öğrenciler dördüncü sınıfa intibakları yapılır. İkinci sınıfa intibakları yapılan öğrenciler bölümler arası yatay geçiş yapamazlar.
 • 2011 ve sonrası girişli öğrencilerin mezun olabilmeleri için toplam 240 ECTS (AKTS) ders almaları gerekmektedir. Öğrenciler kendi bölümleri haricinde başka bölümlerden ders almaları durumunda, ECTS (AKTS)  kredileri eşit ya da daha fazla olan derslere kayıt yaptırmaları gerekmektedir. aksi halde toplam ECTS (AKTS) kredisi 240’dan düşük olacağından, mezun olabilmeleri için ek ders almaları gerecektir.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin lisans düzeyinde akademik birimlerine yatay geçişlerde ve bir başka yükseköğrenim kurumunda öğrenim görülen her türlü ders eşdeğerliliği /muafiyet ve intibaklar, aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

 • Öğrenci, ders eşdeğerliliği ile ilgili isteğini, ilgili bölüm başkanlığına kaydının yapıldığı eğitim-öğretim yarıyılının ilk hafta sonuna kadar yapması gerekir. Dilekçe ekinde intibakı yapılması istenilen derslerin,
 1. Ders İçerikleri (Dersin amacı, kapsamı ve haftalık ders planı),
 2. Not Çizelgesi (Transkript),

yer almalıdır. Yukarıda belirtilen belgelerin Fakülte/Enstitü/Yüksekokul veya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı yetkililerince imzalanmış, kaşeli ve mühürlü olması gerekir.

 • Belirtilen sürede (kaydını donduran ve izinli sayılan öğrenciler hariç) yapılmayan başvurular değerlendirilmeye alınmaz.
 • Bölümler tarafından kurulan Bölüm İntibak Komisyonu, yapılan başvuruları 1 (bir) hafta içerisinde değerlendirir. Bölüm İntibak Komisyonu tarafından değerlendirilen intibak formları ilgili Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanır ve imza karşılığı öğrenciye verilir. Öğrencinin ders eşdeğerliği/muafiyet talebi; ilgili birim yönetim kurulu tarafından incelenerek, muaf olunan kredi sayısına göre intibakı yapılır. İntibakının  yapıldığı sınıftaki öğrencilerin mezuniyet değerlendirme guruplarına tabi olur ve intibak ettirildiği yıl kadar süre  azami öğrenim süresinden düşülür, öğrencinin bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.
 • Öğrenci, onaylanan intibak formuna itirazı durumunda, itiraz süresi en geç eğitim-öğretim yılının üçüncü haftasının sonuna kadardır. İtirazlar bölüm intibak komisyonunca değerlendirilir ve ilgili Fakülte Yönetim Kurulunca eğitim-öğretim yılının beşinci haftasında sonuçlandırılır.
 • Bölüm İntibak Komisyonunca bir dersin eşdeğer sayılabilmesi için aşağıda belirtilen hususlara uyulması gerekir;
 • Eşdeğer ders değerlendirmeleri için, başarı notunu 4.00 üzerinden en az 2.00 (veya eşdeğeri)  kadar olmalıdır.
 • Lisans ve önlisans düzeyinde alınan ve başarılan Sosyal Seçmeli I ve II, Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı, Yabancı Dil I ve II, Türkçe ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri, kredilerine bakılmaksızın eşdeğer sayılır.
 • Örgün olmayan (uzaktan eğitim, açık öğretim, vb) öğretim kurumlarından alınan derslerin eşdeğerliliği de geçerlidir.
 • Eşdeğer sayılması istenen bir dersin adının, eşdeğer sayılacak ders ile birebir aynı olması gerekmez. Ders eşdeğerlilik değerlendirmesinde dersin kredisi ve içeriği dikkate alınır.
 • Eşdeğer sayılması istenen bir dersin kredisinin ders saatine bakılmaksızın, en az eşdeğer sayılacak dersin kredisinin %75’ine eşit olması gereklidir.
 • Eşdeğer sayılması istenen dersin içeriğinin (dersin haftalık ders planı baz alınarak) en az %75’nin, eşdeğer sayılacak dersin içeriği ile aynı olması gerekir.
 • Eşdeğer sayılması istenen bir dersin yerel kredisi yoksa, dersin ECTS (AKTS) kredisinin %75’ine eşit olmalıdır.
 • Öğrenim süresi içerisinde ilgili birim yönetim kurulu kararı olmadan diğer bir yükseköğretim kurumundan alınan dersler eşdeğer kabul edilmez.