TR | EN
Çıktılar
 • İlahiyat alanına ilişkin temel kavram ve kuramları bilir, bunları kullanarak güncel olay ve olguları açıklar.
 • Sahip olduğu yabancı dil bilgisi ile alanındaki yeni çalışmaları ve bilimsel gelişmeleri takip eder, elde ettiği yabancı literatürdeki bilgileri ilgililerle paylaşır.
 • Sosyal, kültürel ve evrensel değerleri benimser, araştırma, iletişim ve eylemlerinde erdemli davranışlar sergiler, tarihi ve kültürel mirasın aktarımına katkı sağlar.
 • Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları doğru bir şekilde tanımlar, bunlara disipliner ve interdisipliner çalışmalarla uygun çözüm ve alternatifler geliştirir ve bunları ilgili kurumlarla paylaşır.
 • Değişen ve gelişen yerel / küresel sosyal ve politik konjonktürü yakından takip eder ve yeni şartlara uygun anlayış ve yaklaşımlar geliştirir.
 • Dini anlayış ve uygulamaların bireysel, toplumsal ve evrensel boyuttaki yansımalarını fark eder. Toplumsal hayatta ortaya çıkan ihtiyaç ve sorunlara dini alandan bilimsel çözümler sunar ve bunları ilgili kurumlarla paylaşır.
 • Alanına ilişkin eğitimsel süreçleri etkin bir şekilde planlar, bu planları uygular ve mesleki ve akademik gelişimine yönelik sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.
 • Alanına ilişkin akademik ve kültürel birikimi eleştirel bir yaklaşımla analiz eder, hayatı boyunca alanına ilişkin yeni öğrenme ortamlarına katılmaya istekli olur.
 • Sahip olduğu bilgi ve yetkinlikleri alanıyla ilgili eğitim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerinde yetkin şekilde kullanır.
 • Alanına ilişkin gerçekleştireceği her türlü araştırma, eğitim ve topluma hizmet faaliyetlerinde birey hak ve özgürlüklerine saygı duyar, toplumsal, ahlaki ve hukuki ilkelere uygun davranışlar sergiler.
 • Güncel bilişim ve iletişim teknolojilerine ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirir, bunlardaki yetkinliklerini alanıyla ilgili faaliyetlerde aktif şekilde kullanır.
 • İlahiyat alanında eğitim, araştırma ve topluma hizmet boyutlarında sorun çözme ve iyileştirmeye yönelik bireysel ve kurumsal düzeyde faaliyetler planlar ve bunların uygulanmasında sorumluluk üstlenir.