TR | EN
Kabul Edilen Bildiriler

      Sempozyumda Sunulmak Üzere Kabul Edilen Tebliğler

 1. Prof. Dr. Cafer Sadık YARAN: Beş Sanat ve İnformel Mantık İlişkisi: Konu-Göreceli Çoklu Argüman Teorisi ve Epistemolojik Dikotomilerin Aşımı
 2. Prof. Dr. Bayram DALKILIÇ: Boynuzlu Adam Paradoksu ve Sofistik Yanılsamalar
 3. Prof. Dr. Ömer TÜRKER: Beş Sanatın İslam Dünyasındaki Serüveni
 4. Prof. Dr. Metin YASA: Mantık-Şiir İlişkisi: Mantıksal Genişleme ve Şiirsel Güzelleşme Üzerine Kimi Düşünceler
 5. Prof. Dr. Hülya ALTUNYA: Klasik Mantık ve Şiir Anlayışı
 6. Prof. Dr. Ferruh ÖZPİLAVCI: İslam Mantık Geleneğinde Poetika ve Poetik Düşüncenin Mantığı
 7. Prof. Dr. M. Fatih BİRGÜL: İbn Rüşd'ün Burhan Hususunda Farabi Eleştirileri
 8. Prof. Dr. Kâmil KÖMÜRCÜ: Mantıkta Soru Teorisi ve Kesin Kanıta (Burhana) Götüren Sorular
 9. Prof.Dr. Ali ÇETİN: Aksiyom ve Diyalektik İlişkisi
 10. Doç. Dr. Mehmet ULUKÜTÜK: Beş Sanatın Ortaya Çıkışı
 11. Doç. Dr. Muhammed Nasih ECE: Beş Sanata Dair Felsefi Bir Çözümleme
 12. Doç. Dr. Ayşe TAŞKENT: İbn Rüşd’den Sonra Poetika: İbn Tumlus’un Poetikası (Kitabü’ş-Şi’r) Üzerine Bir İnceleme
 13. Doç. Dr. Hüseyin DOĞAN: Cedelin Tarihsel Gelişim Serüveni ve İlmî Hüviyeti
 14. Doç. Dr. Turgut AKYÜZ: Beş Sanat Bağlamında Din Bilimlerinde Bilgi-Otorite İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme
 15. Doç. Dr. Abdülkadir COŞKUN: Retorik ve İslam Dünyasında Algılanışı
 16. Doç. Dr. Emel Sünter: İkna Etme Sanatı Olarak Retorik: Farabi Örneği
 17. Doç. Dr. Coşkun BABA: Kuran-ı Kerimde Yanlış Düşünceye Karşı Uyarıcı Bazı Kavramlar
 18. Doç. Dr. Hacı KAYA: Galenus’un Tıp Çalışmalarında Bilimsel Kanıtlama (Burhân) Teorisinin Tatbiki
 19. Dr. Öğr. Üyesi Âdem EVMEŞ: İşrâkî Filozof Şehrezûrî’nin Muğalata Konusuyla İlgili Görüşleri: Şerhu Hikmetü’l-İşrâk Özelinde Bir Değerlendirme
 20. Ar. Gör. Leyla DÜNDAR: Kesin Bilgi Vermesi Bakımından Burhanın Öncülleri ve Aralarındaki Epistemik Hiyerarşi

 

     Gerek burada ismi zikredilen gerekse tebliğ gönderip de burada ismi zikredilmeyen tüm hocalarımıza yakın ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederiz.

     Sempozyum tarihi her ne kadar değişmiş olsa da tebliğ metinlerinin kitap olarak basılıp sempozyum tarihinde elden teslim edilmesi düşünüldüğünden, tebliğlerin son teslim tarihine kadar mantiksempozyumu@tm.ogu.edu.tr adresine gönderilmesi önem arz        etmektedir.